poniedziałek, 23 grudnia 2019

Nowości książkowe w ramach realizacji programu Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

            "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", w  którym wzięła udział po raz kolejny Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie, jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020. Nasza Biblioteka  wraz z Filią w Korytnicy otrzymała dofinansowanie w wysokości 7 500 zł.
          W ramach Programu zdefiniowany został Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, którego celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego użytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.poniedziałek, 2 grudnia 2019

Warsztaty pachnące piernikiem


czwartek, 10 października 2019

V Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły


V Gminny Konkurs Recytatorski
Poezji Karola Wojtyły 
Wójt Gminy Trojanów 
oraz
Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie

serdecznie zapraszają Uczniów Szkół Podstawowych Gminy Trojanów do udziału w  Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Karola Wojtyły.
Konkurs odbędzie się dnia  6 listopada 2019 r.
 ( w środę) o godz. 10°°
w czytelni  Gminnej   Biblioteki Publicznej w Trojanowie.

Cele konkursu:
Popularyzacja  poezji Karola Wojtyły oraz utworów innych autorów o tematyce religijnej.

Stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania uzdolnień artystycznych.

Regulamin:
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci ze Szkół Podstawowych z Gminy Trojanów.
Uczestnicy występują w trzech kategoriach wiekowych :
1.      klasy I - III  szkoły podstawowej,
2.      klasy IV - VI szkoły podstawowej,
3.      klasy VII - VIII  szkoły podstawowej

Szkoły zgłaszają po 2  uczestników z każdej grupy wiekowej, wytypowanych w eliminacjach szkolnych.
Uczestnik prezentuje dwa utwory:
1)    utwór autorstwa Karola Wojtyły lub innego autora o Janie Pawle II .
2)   utwór dowolnego autora o tematyce religijnej.

Recytacja powinna odbywać się bez użycia mikrofonu oraz bez elementów inscenizacyjnych (rekwizytów, kostiumów itp.). Maksymalny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
Komisja Konkursowa, przy ocenie recytatorów, weźmie pod uwagę: dobór repertuaru, tempo recytacji, interpretację utworów, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.
Zwycięzcy konkursu zdobędą nagrody książkowe, natomiast wszyscy Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trojanowie.
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie Karty zgłoszenia i oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych. 
Wypełnioną Kartę zgłoszenia ( załączoną poniżej) prosimy przesłać lub dostarczyć w nie przekraczalnym terminie do 31 października  2019 r. na adres organizatora: Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie, 08-455 Trojanów lub  drogą elektroniczną e-mail  gbptrojanow@op.pl  Konieczne jest też wypełnienie i dostarczenie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.  
Program  konkursu:
·         godz. 10.00 – otwarcie konkursu i przesłuchania recytatorów w trzech grupach wiekowych,
·         godz. 12.00 – narada jury,
·         godz. 12.45-  uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród,
·         godz. 13.00 –słodki poczęstunek i zakończenie.
Regulamin konkursu i Karta zgłoszenia dostępne są również na stronie internetowej Biblioteki w Trojanowie   http://bibliotekatrojanow.blogspot.com/ Tel.  25 682 75 71

Karta zgłoszenia
na
V Gminny Konkurs Recytatorski
Poezji Karola Wojtyły
Organizator:  Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie
Szkoły zgłaszają po 2 uczestników z każdej grupy wiekowej.

1.      Imię i nazwisko……………………………………………………….

2.      Szkoła…………………………… ……….. ……. Klasa ……………

3.     Repertuar (tytuł i autor – pełne imię i nazwisko)

a)     Utwór  1…………………………………………………………………………

b)    Utwór  2  ………………………………………………………………………...

4.     Imię i nazwisko osoby przygotowującej recytatora  (czytelnie)………………………………………………………….

 Pieczęć szkoły


Zgoda 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka* danych osobowych na potrzeby Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły.……………………………………..………
   (Imię i Nazwisko)
Zgodę wycofuję dn. ………………….…                                              …………………………………………….............
 (Imię i Nazwisko)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego/mojego dziecka* wizerunku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych, w materiałach promocyjnych, na stronie www, na portalu www.facebook.com, gazetkach itp.

……………………………………..…………………
 (Imię i Nazwisko)Zgodę wycofuję dn. ………………….…                                           ……………………………………………………………
 (Imię i Nazwisko)

•) - niepotrzebne skreślić

INFORMACJA
Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych informuję że:
1.       Administratorem Danych osobowych Pani/Pana i dziecka jest Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie, z siedzibą: Trojanów 63 B, 08-455 Trojanów, tel. 025 682 75 71.
2.       Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Stefana Książka , z którym można kontaktować się pod adresem e‑mail: iod‑sk@tbdsiedlce.pl.
3.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zgłoszenia udziału w konkursie. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w konkursie.
4.       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz dzieci będą odbiorcy ustawowo uprawnieni, organ prowadzący - Gmina Trojanów, organizatorzy konkursu.
5.       Pani/Pana i dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
6.       Pani/Pana i dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub do czasu odwołania zgody.
7.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich i dziecka oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania opartego na podstawie zgody prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub dziecka narusza przepisy RODO. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

środa, 11 września 2019

Warsztaty pszczelarskie w bibliotece.
Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie
zaprasza chętnych uczniów na warsztaty pszczelarskie

17 września 2019 r.  o godzinie 10°°, ( zapraszamy po 3  uczniów w wieku 13-14 lat z opiekunem  ze Szkół Podstawowych Gminy Trojanów). Warsztaty odbędą się  w czytelni GBP w Trojanowie pod kierunkiem Państwa Anny i Rajmunda Kicmanów, którzy w swojej bogatej ofercie ludowych zajęć i pasji mają też tradycyjne pszczelarstwo.  Uczestnicząc w warsztatach proponowanych przez naszą Bibliotekę  Młodzież zobaczy z bliska rodzinę pszczelą, na pewno  pozna wiele tajników zawodu  pszczelarza,  będzie mogła zbudować  piętrowy ul dla pszczół. Część spotkania będzie przeznaczona na  własnoręczne wykonanie świec  z  więzy pszczelej.  Zapraszamy !


środa, 14 sierpnia 2019

Wakacyjne zajęcia dla dzieci 2019


                                    Zaproszenie
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie zaprasza na wakacyjne zajęcia dla dzieci w wieku 8-12 lat 
w dniach 22, 23, 26, 27 sierpnia  2019 r.
w godzinach 11°°- 13°°.
Zapraszamy, zapisy obowiązkowe!
Tel . 25 682 75 71 lub osobiście w bibliotece.

22 sierpnia (czwartek) godzina 11°° -13 °°  warsztaty przyrodnicze pod kierunkiem   ornitologa i przyrodnika Sebastiana Sobowca, tematem przewodnim będą ptasie gniazda.


23 sierpnia (piątek)  godzina 11°° - 13°° zajęcia plastyczne  i kulinarne.
26 sierpnia (poniedziałek) godzina 11°° -13 °° zajęcia na placu zabaw „Przystanek książka” (w razie deszczu w czytelni biblioteki).
27 sierpnia  (wtorek) godzina  11°° -13°° zajęcia kulinarne
Dzieci wspólne przygotują torcik jabłkowy według przepisu Agnieszki Górskiej z książki „Dzieci gotują”. W programie będą też zajęcia czytelnicze i zabawy plastyczne.