czwartek, 10 października 2019

V Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły


V Gminny Konkurs Recytatorski
Poezji Karola Wojtyły 
Wójt Gminy Trojanów 
oraz
Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie

serdecznie zapraszają Uczniów Szkół Podstawowych Gminy Trojanów do udziału w  Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Karola Wojtyły.
Konkurs odbędzie się dnia  6 listopada 2019 r.
 ( w środę) o godz. 10°°
w czytelni  Gminnej   Biblioteki Publicznej w Trojanowie.

Cele konkursu:
Popularyzacja  poezji Karola Wojtyły oraz utworów innych autorów o tematyce religijnej.

Stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania uzdolnień artystycznych.

Regulamin:
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci ze Szkół Podstawowych z Gminy Trojanów.
Uczestnicy występują w trzech kategoriach wiekowych :
1.      klasy I - III  szkoły podstawowej,
2.      klasy IV - VI szkoły podstawowej,
3.      klasy VII - VIII  szkoły podstawowej

Szkoły zgłaszają po 2  uczestników z każdej grupy wiekowej, wytypowanych w eliminacjach szkolnych.
Uczestnik prezentuje dwa utwory:
1)    utwór autorstwa Karola Wojtyły lub innego autora o Janie Pawle II .
2)   utwór dowolnego autora o tematyce religijnej.

Recytacja powinna odbywać się bez użycia mikrofonu oraz bez elementów inscenizacyjnych (rekwizytów, kostiumów itp.). Maksymalny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
Komisja Konkursowa, przy ocenie recytatorów, weźmie pod uwagę: dobór repertuaru, tempo recytacji, interpretację utworów, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.
Zwycięzcy konkursu zdobędą nagrody książkowe, natomiast wszyscy Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trojanowie.
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie Karty zgłoszenia i oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych. 
Wypełnioną Kartę zgłoszenia ( załączoną poniżej) prosimy przesłać lub dostarczyć w nie przekraczalnym terminie do 31 października  2019 r. na adres organizatora: Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie, 08-455 Trojanów lub  drogą elektroniczną e-mail  gbptrojanow@op.pl  Konieczne jest też wypełnienie i dostarczenie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.  
Program  konkursu:
·         godz. 10.00 – otwarcie konkursu i przesłuchania recytatorów w trzech grupach wiekowych,
·         godz. 12.00 – narada jury,
·         godz. 12.45-  uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród,
·         godz. 13.00 –słodki poczęstunek i zakończenie.
Regulamin konkursu i Karta zgłoszenia dostępne są również na stronie internetowej Biblioteki w Trojanowie   http://bibliotekatrojanow.blogspot.com/ Tel.  25 682 75 71

Karta zgłoszenia
na
V Gminny Konkurs Recytatorski
Poezji Karola Wojtyły
Organizator:  Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie
Szkoły zgłaszają po 2 uczestników z każdej grupy wiekowej.

1.      Imię i nazwisko……………………………………………………….

2.      Szkoła…………………………… ……….. ……. Klasa ……………

3.     Repertuar (tytuł i autor – pełne imię i nazwisko)

a)     Utwór  1…………………………………………………………………………

b)    Utwór  2  ………………………………………………………………………...

4.     Imię i nazwisko osoby przygotowującej recytatora  (czytelnie)………………………………………………………….

 Pieczęć szkoły


Zgoda 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka* danych osobowych na potrzeby Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły.……………………………………..………
   (Imię i Nazwisko)
Zgodę wycofuję dn. ………………….…                                              …………………………………………….............
 (Imię i Nazwisko)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego/mojego dziecka* wizerunku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych, w materiałach promocyjnych, na stronie www, na portalu www.facebook.com, gazetkach itp.

……………………………………..…………………
 (Imię i Nazwisko)Zgodę wycofuję dn. ………………….…                                           ……………………………………………………………
 (Imię i Nazwisko)

•) - niepotrzebne skreślić

INFORMACJA
Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych informuję że:
1.       Administratorem Danych osobowych Pani/Pana i dziecka jest Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie, z siedzibą: Trojanów 63 B, 08-455 Trojanów, tel. 025 682 75 71.
2.       Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Stefana Książka , z którym można kontaktować się pod adresem e‑mail: iod‑sk@tbdsiedlce.pl.
3.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zgłoszenia udziału w konkursie. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w konkursie.
4.       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz dzieci będą odbiorcy ustawowo uprawnieni, organ prowadzący - Gmina Trojanów, organizatorzy konkursu.
5.       Pani/Pana i dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
6.       Pani/Pana i dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub do czasu odwołania zgody.
7.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich i dziecka oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania opartego na podstawie zgody prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub dziecka narusza przepisy RODO. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.