czwartek, 29 listopada 2018

100 lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Gminny Konkurs Recytatorski "Polska Niepodległa"

W środę 28 listopada 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trojanowie świętowano 100 lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
 O godzinie 10 °° w patriotycznej atmosferze i scenerii rozpoczął się Gminny Konkurs Recytatorski „Polska Niepodległa”, w którym wzięło udział 22 recytatorów, wytypowanych w etapie szkolnym ze wszystkich szkół w Gminy Trojanów. Uczniowie konkurowali w trzech grupach wiekowych : klasy I-III, klasy VI-VI oraz klasy VII-VIII i III gimnazjum. Uczestnicy recytowali 2 utwory : 1 utwór poetycki oraz  1 fragment prozy dotyczący odzyskania przez Polskę niepodległości lub szeroko rozumianej wolności.
Komisja w składzie:  Pani Elżbieta Szlendak, Pani Agata Niezgoda, Pani Krystyna Nagadowska; dokonała oceny recytatorów i wytypowała zwycięzców. Nagrody zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu wręczył Wójt Gminy Trojanów - Pan Stanisław Kostyra. Wszyscy recytatorzy otrzymali również pamiątkowe dyplomy a na zakończenie wszyscy obecni zostali zaproszeni przez Dyrektora Biblioteki na słodki świąteczny poczęstunek.

Wyniki rywalizacji:

W grupie klas I-III:

I miejsce:  Joanna Tomaszewska  -  Szkoła Podstawowa im. Bolesława Grudniaka w Trojanowie otrzymała książkę pt.„ Galeria bajek”,
II miejsce:  Sebastian  Przydacz  -  Szkoła Podstawowa im. Dawnych Słowian w Podebłociu, otrzymał nagrodę książkową pt. „Ignaś opowiada…”

W grupie klas IV – VI:

I miejsce: Aleksandra  Krogul – Szkoła podstawowa im. Dawnych Słowian w Podebłociu, otrzymała nagrodę książkową pt. „Polskie Skarby Narodowe”,
II miejsce: Aleksandra  Piskor – Szkoła podstawowa im. Dawnych Słowian w Podebłociu, otrzymała nagrodę książkową pt. „Polonia  Restituta 1918”,
III miejsce: Mateusz Woźniak – Szkoła im. Jana Pawła II w Korytnicy, otrzymał nagrodę książkową pt. „Husarskie skrzydła”,
III miejsce: Żaneta  Bogusz Szkoła Podstawowa w Budziskach, otrzymała książkę pt. „ Polonia  Restituta  1918”.

Klasa VII-VIII i Gimnazjum:

I miejsce: Amelia  Urban – Szkoła Podstawowa w Więckowie, otrzymała nagrodę książkową  pt.„ Polskie Skarby Narodowe”
II miejsce : Julia Dziubak – - Szkoła Podstawowa im. Bolesława Grudniaka w Trojanowie, „Niepodległa  -  poezja”

 Dziękujemy!

Podziękowanie

Podziękowanie

„Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość  i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro,
 jakim jest wolna Ojczyzna”.
                                                                                                                                                                      Św.Jan Paweł II
 Dziękujemy wszystkim Uczestnikom Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Polska Niepodległa” za udział oraz piękne upamiętnienie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Wasza recytacja patriotycznych utworów dostarczyła widzom wiele emocji, a nawet wzruszeń.

Pragniemy serdecznie podziękować Nauczycielom ze Szkół Podstawowych w Trojanowie, Korytnicy, Życzynie, Podebłociu, Woli Koryckiej, Budziskach oraz w Więckowie za udział w Konkursie i aktywne zaangażowanie się w przygotowanie uczniów do zmagań konkursowych.

 Z wyrazami szacunku Komisja:
Elżbieta Szlendak
Agata Niezgoda
Krystyna Nagadowska
czwartek, 8 listopada 2018

Gminny Konkurs Recytatorski „Polska Niepodległa”

Gminny Konkurs Recytatorski „Polska Niepodległa”
Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie

zaprasza Dzieci i Młodzież ze Szkół w Gminie Trojanów
do udziału w Gminnym Konkursie Recytatorskim „Polska Niepodległa”,
który odbędzie się dnia 28 listopada 2018 r. o godzinie 10°°
w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie.
Zgłoszenia uczestników prosimy  dostarczyć lub nadsyłać do dnia 22 listopada 2018 r. wraz z podpisanym oświadczeniem.
Informacje o konkursie pod nr telefonu 25 682 75 71
REGULAMIN
Cele i motywy Konkursu:

·         Upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;
·         krzewienie i podtrzymywanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych
·         wzmocnienie identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem historycznym;
·         ukazanie dążeń do wolności, walk i zmagań o niepodległość poprzez pryzmat utworów poetyckich;
·         zaakcentowanie niezwykle istotnego dla polskiej poezji i prozie wątku patriotycznego;
·         ukazanie piękna polskiej poezji i prozy.

Warunki uczestnictwa:
  1. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie  wypełnionego zgłoszenia oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych. Zgłoszenia uczniów  należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie osobiście lub e-mailem  gbptrojanow@op.pl     do dnia 22 listopada 2018 r.
  2. Uczestnicy przygotowują 2 utwory : 1 utwór poetycki oraz  1 fragment prozy dotyczący odzyskania przez Polskę niepodległości lub szeroko rozumianej wolności.
  3.  Długość prezentowanych utworów nie powinna przekraczać łącznie 5 min.
  4. Uczestnicy Konkursu przystąpią do konkursu w trzech kategoriach wiekowych:
o    uczniowie szkół podstawowych z klas I – III;
o    uczniowie szkół podstawowych z klas  IV –  VI;
o    uczniowie szkół podstawowych  z klas   VII -  VIII oraz III klas gimnazjum;
o    Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół z terenu Gminy Trojanów.
5.     Szkoły przeprowadzają eliminacje szkolne podczas, których wybierają  2 uczestników z każdej kategorii wiekowej do etapu gminnego.

Kryteria oceny:
1.     dobór repertuaru: dopasowanie tekstu do wieku recytatora oraz wybór takiego utworu, który pozwoli na prezentację wszelkich walorów głosowych,
2.      oryginalność wyboru tekstu,
3.      pamięciowe opanowanie utworu oraz staranna wymowa,
4.     odpowiednie tempo wygłaszania utworu,
5.      ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody:
  • dla uczestników etapu gminnego oraz zwycięzców nagrody zapewnia organizator Konkursu;
  • dla zwycięzców przewidywane są  nagrody rzeczowe;
  • wszystkim uczestnikom etapu gminnego  zostaną wręczone dyplomy i upominki.
Zgłoszenie
na
Gminny Konkurs Recytatorski „Polska Niepodległa”

KARTA UCZESTNIKA


1.      Imię i nazwisko _________________________________________________________________
2.      Szkoła ______________________________________________________________ klasa _____
3.      Repertuar (tytuł i autor- pełne imię i nazwisko):

a/ poezja ________________________________________________________________________

b/ proza _________________________________________________________________________
4.      Imię i nazwisko osoby przygotowującej recytatora (czytelnie) adres e-mailowy
pieczęć szkoły
  

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku i podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska mojego dziecka oraz informacji o jego udziale lub sukcesach w Gminnym Konkursie Recytatorskim „Polska Niepodległa” przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trojanowie w celu organizacji, zapowiedzi, ogłaszania wyników oraz promocji tego konkursu na stronach internetowych GBP w Trojanowie, w ogłoszeniach i w prasie. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133 z późn. zm.) Przyjmuję do wiadomości o przysługującym uczestników prawie dostępu do swoich danych i żądania uzupełnień, uaktualnień bądź wstrzymania przetwarzania oraz usunięcia danych.
Dane podaję dobrowolnie.
Data i czytelny podpis rodziców/ opiekunów:………………………………………….

Data i czytelny podpis ucznia:…………………………………………………………