poniedziałek, 18 kwietnia 2016

Zapraszamy na gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego

XXXIII KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI
 im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie
Zaprasza
Uczniów szkół podstawowych do udziału w gminnych eliminacjach

 XXXIII Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego,
które odbędą się 18  maja 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trojanowie o godzinie 10 °°

 REGULAMIN

  • Uczestnicy występują w dwóch grupach wiekowych:

v  uczniowie klas I - III szkół podstawowych
v  uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych


  • Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Utwory powinny odpowiadać wiekowi i płci wykonawcy. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 5 minut. Zachęcamy do sięgania po utwory literackie nowe, jeszcze nie prezentowane w poprzednich latach.
  • Warunkiem udziału jest pisemne zgłoszenie na karcie uczestnika oraz podpisane oświadczenie o  przetwarzaniu danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu ( wzór w załączeniu), które należy dostarczyć  do Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie do dnia 13 maja 2016 r. 
  • Sądy Konkursowe przy ocenie recytatorów wezmą pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację    utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

  • Użycie pozasłownych środków wyrazu jest dopuszczalne, o ile służy wzbogaceniu wypowiedzi artystycznej. Celowość ich użycia ocenia Komisja Artystyczna.
  • Nagrody w poszczególnych etapach zależne są od możliwości organizatora.
  • Konkurs przebiega w 4 etapach:
v  ELIMINACJE SZKOLNE - do 10 maja 2016 r. na terenie szkoły. Szkoła typuje trzech uczniów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach gminnych lub miejskich. Po eliminacjach szkolnych należy skontaktować się z gminnym lub miejskim ośrodkiem kultury bądź biblioteką, które wyznaczą terminy następnego etapu.
v  ELIMINACJE GMINNE – odbędą się 18  maja 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trojanowie o godzinie 10 °°. Placówka ta typuje po dwóch recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach powiatowych.

v  ELIMINACJE POWIATOWE 24 maja 2016 r. w Miejsko - Powiatowej Bibliotece Publicznej w  Garwolinie o godzinie 10°°, jury  wytypuje po trzech recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału w finale. (Jeśli w powiecie jest dużo szkół podstawowych i nie odbywają się eliminacje gminne organizator ma prawo zmniejszyć ilość reprezentantów szkół do dwóch w każdej grupie).
v  FINAŁ – 14 czerwca 2016 r. w Siedlcach. Początek o godz. 900 MOK, Sala Widowiskowa PODLASIE  ul. Sienkiewicza 63 , organizator główny finału  -  Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach


      Informacji o eliminacjach gminnych udziela  GBP w Trojanowie  pod nr telefonu 25 682 75 71


Karta zgłoszeniowaXXXIII KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

KARTA UCZESTNIKA1.      Imię i nazwisko _________________________________________________________________
2.      Szkoła ______________________________________________________________ klasa _____
3.      Repertuar (tytuł i autor- pełne imię i nazwisko):
a/ poezja ________________________________________________________________________
b/ proza _________________________________________________________________________
4.      Imię i nazwisko osoby przygotowującej recytatora (czytelnie) adres e-mailowy
pieczęć szkoły

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby gminnych eliminacji
 XXXIII Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci  im. Kornela Makuszyńskiego (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133 z późn. zm.) 

Data i czytelny podpis rodziców/ opiekunów:………………………………………….

Data i czytelny podpis ucznia:……………………………………………………………