czwartek, 20 grudnia 2012

Życzenia dla Czytelników

 
Szanowni Państwo!
Święta Bożego Narodzenia niech będą dla Was czasem odpoczynku, spokoju, a jednocześnie radości  ze spotkañ w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych. Nowy Rok niech przyniesie Wam to Wszystko, czego pragniecie i o czym marzycie.

Dyrektor i Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie.
                                                                                                                               

środa, 26 września 2012

Kolejne spotkanie Lokalnego Partnerstwa - tym razem gościliśmy w Podebłociu. Fotografia cennych pamiątek lokalnych  z wystawy przygotowanej przez Zespół Szkół w Podebłociu.

W słoneczne i jeszcze ciepłe popołudnie 24 września o godzinie 15odbyło się  trzecie spotkanie osób, które chcą podejmować tematy naszej lokalnej kultury, historii i społeczności - tum razem było to w Podebłociu.
Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w III spotkaniu Partnerstwa na Rzecz Budowania Więzi Społecznych i Rozwoju Kultury w Gminie Trojanów. Dziękuję Dyrektorowi Zespołu Szkół w Podebłociu - Pani Hannie Sasimowskiej za zaproszenie nas, za gościnność,  za możliwość obejrzenia wystawy  i wysłuchania prelekcji, przygotowanych specjalnie dla uczestników, aby wprowadzić w temat spotkania.   Przypomnę, że   na poprzednich spotkaniach Partnerstwa  w Bibliotece Gminnej, wyznaczyliśmy wątki jakimi będziemy się zajmować. Jednym z nich był wątek zadbania o lokalną historią, tradycję, zadbanie o nasze korzenie, stąd wizyta w  Podebłociu. Tam   historia sięga wczesnego średniowiecza, odkrycia archeologiczne dokonane w tej miejscowości są godne upamiętnienia. Grono 29 osób, (znanych z poprzednich spotkań ale i nowych - mieszkańców i działaczy), zastanawiało się jak zadbać o upamiętnienie odkryć archeologicznych i późniejszej historii. Padały różne pomysły i rozwiązania na zorganizowanie Muzeum Dawnych Słowian czy choćby Izby Pamięci w Podebłociu, gdzie można by zgromadzić pamiątki  i utrwalić historię dla następnych pokoleń. Wszystko zapisaliśmy, będziemy inspirować się pomysłami. Dodatkowo obecna na spotkaniu nasza Animatorka z Centrum Wspierania Aktywności Społecznej CAL Pani Marta Henzler, wesprze nas kontaktami z osobami  mającymi doświadczenie w realizacji projektów na „Wioskę Tematyczną”. Powstał też  9 osobowy Komitet Organizacyjny,  ustaliliśmy datę spotkania Komitetu, który zajmie się  szczegółowo tematem  Muzeum, a na kolejnym spotkaniu Partnerstwa Lokalnego zrelacjonuje efekty działań.  
Na fali planowania Muzeum nie zapomnieliśmy o ustaleniu przybliżonej daty kolejnego spotkania Partnerstwa na Rzecz Budowania Więzi Społecznych i Rozwoju Kultury w Gminie Trojanów, będzie to pierwsza połowa listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trojanowie. Wówczas zajmiemy się kolejnymi sprawami  Lokalnego Partnerstwa.

 Fotografie ze spotkania i wystawy w Zespole Szkół w Podebłociu udostępnione bibliotece przez Jakuba Szlendaka - przedstawiciela młodzieży na spotkaniu.czwartek, 19 lipca 2012

Relacja z drugiego spotkania LOKALNEGO PARTNERSTWA NA RZECZ BUDOWANIA WIĘZI SPOŁECZNYCH I ROZWOJU KULTURY W GMINIE TROJANÓW


Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie 13 lipca 2012r. zorganizowała II spotkanie dla zawiązania Partnerstwa  Lokalnego Na Rzecz Budowanie Więzi Społecznych i Rozwoju Kultury w Gminnie Trojanów. Kolejny raz spotkaliśmy się w gronie osób, które poświęciły chwilę czasu i energii dla myślenia o sprawach kultury i tutejszej społeczności. Byli to – Przewodniczący Komisji Kultury, Dyrektor Zespołu Szkół w Trojanowie, Dyrektor Zespołu Szkół w Podebłociu, Nauczyciel z Zespołu Szkół w Korytnicy, Przedstawiciel Urzędu Gminy a zarazem Przyjaciel Biblioteki w Programie Rozwoju Bibliotek, Przewodniczący  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Nauczyciel emerytowany z Podebłocia a zarazem Lokalna Działaczka Społeczna,   Biblioteki Partnerskie: MGBP w Żelechowie, GBP w Borowiu,  GBP w Maciejowicach wraz z Filią, przedstawiciel młodzieży (który również fotografował nasze spotkanie – zdjęcia poniżej)Było bardzo pracowicie i warsztatowo, pracowaliśmy w grupach nad zaprojektowaniem działań w poszczególnych obszarach, wyłonionych na pierwszym spotkaniu:
Historia : propozycje działań – wydanie folderów ilustrowanych o historii naszej Gminy, organizowanie wystaw historycznych, utworzenie strony internetowej lub bloga o historii poszczególnych miejscowościach Gminy, organizowanie spotkań z ludźmi historii (archeologiem, kombatantem, historykiem, mieszkańcem, który chce nam opowiedzieć o historii współczesnej). Była propozycja powołanie izby tradycji oraz gminnego muzeum pamiątek (np. potrzeba zainteresowania się zbiorami archeologicznymi z Podebłocia) .
Kultura ludowa: propozycje - spotkania z lokalnym twórcą ludowym ( pisanki, tańce, dawne obyczaje, rękodzieło), zorganizowanie dożynek ( wieńce, pokazy maszyn i czynności rolniczych), festyny folklorystyczne (pokazy i degustacja potraw lokalnych, prezentacja strojów ludowych, występy muzyków ludowych ).
Integracja: propozycje – spotkania z Samorządem Gminnym ( z Wójtem, Radnymi, Sołtysami – budowanie wzajemnego zaufania i zrozumienia dla podejmowanych działań),  spotkania integracyjne mieszkańców, wyławianie i promowanie talentów wśród dzieci i młodzieży, powstanie grup propagujących wspólne zainteresowania (np. integracja emerytów), organizowanie spotkań, konkursów i wystaw o tematyce ogrodniczej (np. wokół wiejskich ogródków ).
Promocja kultury – propozycje - Promowanie wszelkich, organizowanych imprez na terenie naszej Gminy w prasie lokalnej ,  na stronie internetowej , drukowanie ogłoszeń i zaproszeń,  prezentacja i promocja naszej ludowej kultury. Do promocji kultury konieczna jest współpraca szkół, bibliotek, samorządowców, działaczy lokalnych. Organizowanie różnych imprez: wystaw, spotkań z ciekawymi ludźmi, przeglądów lub festiwali amatorskich zespołów muzycznych.
Zdrowie i społeczne problemy: propozycje – rajd rowerowy, bieg gminny , promowanie aerobiku, nordic walkingu, piłki plażowej i nożnej, propagowanie zdrowego stylu życia ( zdrowe odżywianie i  aktywność w każdym wieku), warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży (plastyczne, artystyczne, fotograficzne),  budowanie   wsparcia dla rodzin osób uzależnionych ( np. spotkania z psychologiem), wzmacnianie pozytywnych wartości i wzorców w dzieciach.
Informacje: propozycje – jednorazowa gazeta (broszura) o gminie, kolorowe foldery i reklama podczas imprez, blog informacyjny (z rożnymi informacjami z rożnych aktywności), publikacja o lokalnych zabytkach i miejscach, które warto zobaczyć w naszej Gminie.
Nasze spotkanie zaowocowało bardzo bogatym wachlarzem propozycji działań. Koniecznie musimy wykorzystać je przy planowaniu kalendarza imprez kulturalnych w swoich instytucjach  i wspólnych działaniach Partnerstwa w 2013 roku. Na spotkaniu rozmawialiśmy także o dalszej współpracy w ramach partnerstwa – na razie nasze spotkania pozostają na etapie poznawania się i budowania wzajemnego zaufania, nasze Partnerstwo nie posiada jeszcze ustalonej struktury i skrystalizowanego działania. Wakacyjny czas nie sprzyjał dużej frekwencji zaproszonych instytucji i działaczy społecznych – w spotkaniu wzięło udział 17 osób. Następne spotkanie z pewnością będzie w większym gronie - wstępnie zaplanowaliśmy je na drugą połowę września.  
wtorek, 10 lipca 2012

Drugie spotkanie Partnerstwa Lokalnego Na Rzecz Budowania Więzi Społecznych i Rozwoju Kultury w Gminie Trojanów

 
Serdecznie zapraszamy
 
do udziału w drugim Spotkaniu Partnerskim na Rzecz Budowania Więzi Społecznych i Rozwoju Kultury w Gminie Trojanów.
Spotkanie odbędzie się w bibliotece dnia 13 lipca 2012 r. o godz. 10.00.
Tematem spotkania będzie określenie konkretnych działań kulturotwórczych i integrujących, które byłyby możliwe do zrealizowania wspólnie w naszym środowisku.

wtorek, 19 czerwca 2012

LOKALNE PARTNERSTWO NA RZECZ BUDOWANIA WIĘZI SPOŁECZNYCH I ROZWOJU KULTURY W GMINIE TROJANÓW


W związku z udziałem w ogólnopolskim Programie Rozwoju Bibliotek,
Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie zorganizowała  14 czerwca 2012 r.  pierwsze spotkanie inicjujące zawiązanie Lokalnego Partnerstwa  na Rzecz Budowania Więzi Społecznych i Rozwoju Kultury w Gminie Trojanów. Do udziału w debacie na temat potrzeby budowania więzi społecznych zaprosiliśmy: przedstawicieli Samorządu, dyrektorów: szkół, banku,  osoby działające w różnych społecznych organizacjach, biblioteki partnerskie. Nasze pierwsze spotkanie partnerskie wspierała fachową wiedzą Pani Marta Henzler z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.  Z zaproszenia na spotkanie skorzystali:  Wójt Gminy Trojanów, Przewodnicząca Rady Gminy, Przewodniczący Komisji Kultury, Sekretarz UG, Dyrektorzy Szkół w Trojanowie, Podebłociu, Korytnicy, Woli Koryckiej, Budziskach, Więckowie i Nauczyciele: ze Szkoły w Życzynie i Damianowie, Przewodniczący  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,  Twórca ludowy- Kierowniczka Zespołu Ludowego  w Woli Koryckiej, Sołtys a zarazem przedstawiciel Zarządu  Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowie, Biblioteki Partnerskie: MGBP w Żelechowie, GBP w Borowiu,  GBP w Maciejowicach wraz z Filią, Rolnik, przedstawiciel młodzieżyUczestnicy spotkania przedstawili się i krótko opowiedzieli o sobie i reprezentowanych przez nich instytucjach i organizacjach, w większości deklarowali chęć włączenia się we wspólne działania. O nawiązywaniu partnerstwa i korzyściach płynących z partnerskiej współpracy mówiła Pani Marta Henzler, trenerka CAL.  Zaproszeni  przedstawiciele różnych sektorów życia społecznego aktywne zaangażowali się w dyskusję,  dzieli się  pomysłami i przykładami dobrej roboty w dziedzinie budowania i pielęgnowania więzi społecznych.  W wyniku debaty zarysowało już pewne pole współpracy  i działań jakie trzeba podjąć wspólnie na rzecz społeczności w naszej Gminie.

 Podsumowując:
  • Wszyscy Uczestnicy spotkania dostrzegają potrzebę zadbania o naszą lokalną tożsamość, o pielęgnację tradycji ludowych -  poprzez edukację dzieci, spotkania z naszymi lokalnymi twórcami ludowymi oraz  przez  warsztaty rękodzieła.
  • Pojawiła się konieczność zebrania historii naszych miejscowości, historii OSP oraz zmobilizowania ludzi do aktywnego udziału w kulturze, do większego zainteresowania ich tym, co przygotowują szkoły z okazji rocznic patriotycznych.
  • Wszyscy zastanawiali się jak zaangażować w życie społeczne  i kulturalne młodzież. To pytanie pozostaje jeszcze do przemyśleń.
  • Padały też propozycje organizacji większych wydarzeń: festynów, zabaw.
  • Pojawił się wątek ekologiczny – sprzątanie lasu.
  • Zaznaczył się sportowy aspekt integracji społecznej.
  • Ważnym był sygnał, że jest potrzeba profilaktyki AA i przeciwdziałania przemocy – brak miejsca do spotkań, potrzeba propagowania prawidłowych relacji w rodzinie i sąsiedztwie.
Bardzo optymistycznym i budującym w naszym spotkaniu było to, że jest wiele znakomitych działań kulturotwórczych i integrujących ludzi, prowadzonych lokalnie, które trzeba spróbować rozpowszechnić.

Termin następnego spotkania ustaliliśmy na 13 lipca 2012r. godz. 10. Serdecznie zapraszamy.


Zdjęcia wykonał Jakub Szlendak


czwartek, 24 maja 2012

POSTAW NA RODZINĘ


W  piękne, słoneczne przedpołudnie 21maja 2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie  gościła pana Wiesława Drabika –autora ponad 150, pełnych humoru, książeczek dla dzieci.  Spotkanie było niezwykle energetyczne, ciekawe, gwarne i wesołe, stało się tak za sprawą atrakcyjnej formy dialogu między dorosłym i młodym człowiekiem. Dzieci a nawet dorośli byli zaangażowani w rymowanie, zgadywanie oraz wymyślenie nowego zakończenia do jednej z książek. Wszyscy dowiedzieli jak powstaje książka od pomysłu do wydania. Autor opowiadał o sobie, przytaczał zabawne anegdoty i  wpisywał autografy do książek. Czas spędzony w Trojanowie z Twórcą  bajeczek upłynął zbyt szybko.  Już w południe pan Wiesław Drabik miał kolejne spotkanie autorskie, przygotowane przez  naszą Filię Biblioteczną w Korytnicy. Spotkanie miało miejsce w Zespole Szkół w Korytnicy.  

Nasze wydarzenia  kulturalne jakimi były spotkania  autorskie zorganizowane przez GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W TROJANOWIE i FILIĘ W KORYTNICY  miały też ważny wymiar społeczny i edukacyjny, bowiem odbywały się w ramach  projektu profilaktycznego przygotowanego we współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trojanowie, promującego  wzmacnianie więzi rodzinnych przez czytanie książek, wspólne spędzanie czasu rodziców z dziećmi oraz  pokazywanie im pozytywnych wzorców osobowych. Biblioteka w Trojanowie w ramach projektu przygotowała i zaprezentowała wystawę prac dzieci ze Szkoły Podstawowej w Więckowie pt. „NIE DLA NAŁOGÓW”, natomiast Filia w Korytnicy  zaprezentowała wystawę prac pt. „RODZINA W OCZACH DZIECKA”. W Bibliotekach rozdano też ulotki  „POSTAW NA RODZINĘ”.

Projekt Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie został sfinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trojanowie.

Wystawa prac dzieci w Filii Bibliotecznej w Korytnicy

Zdjęcia ze spotkania autorskiego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trojanowiewtorek, 15 maja 2012


W ramach kampanii "Postaw na rodzinę"
serdecznie zapraszamy

Dzieci i Rodziców na spotkanie autorskie z Panem Wiesławem Drabikiem     w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trojanowie  dnia  21 maja 2012r. o godzinie 10,30 . Drugie spotkanie z autorem o godzinie 12,30 organizuje  Filia Biblioteczna w Korytnicy - miejsce spotkania Zespół Szkół w Korytnicy.