czwartek, 19 lipca 2012

Relacja z drugiego spotkania LOKALNEGO PARTNERSTWA NA RZECZ BUDOWANIA WIĘZI SPOŁECZNYCH I ROZWOJU KULTURY W GMINIE TROJANÓW


Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie 13 lipca 2012r. zorganizowała II spotkanie dla zawiązania Partnerstwa  Lokalnego Na Rzecz Budowanie Więzi Społecznych i Rozwoju Kultury w Gminnie Trojanów. Kolejny raz spotkaliśmy się w gronie osób, które poświęciły chwilę czasu i energii dla myślenia o sprawach kultury i tutejszej społeczności. Byli to – Przewodniczący Komisji Kultury, Dyrektor Zespołu Szkół w Trojanowie, Dyrektor Zespołu Szkół w Podebłociu, Nauczyciel z Zespołu Szkół w Korytnicy, Przedstawiciel Urzędu Gminy a zarazem Przyjaciel Biblioteki w Programie Rozwoju Bibliotek, Przewodniczący  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Nauczyciel emerytowany z Podebłocia a zarazem Lokalna Działaczka Społeczna,   Biblioteki Partnerskie: MGBP w Żelechowie, GBP w Borowiu,  GBP w Maciejowicach wraz z Filią, przedstawiciel młodzieży (który również fotografował nasze spotkanie – zdjęcia poniżej)Było bardzo pracowicie i warsztatowo, pracowaliśmy w grupach nad zaprojektowaniem działań w poszczególnych obszarach, wyłonionych na pierwszym spotkaniu:
Historia : propozycje działań – wydanie folderów ilustrowanych o historii naszej Gminy, organizowanie wystaw historycznych, utworzenie strony internetowej lub bloga o historii poszczególnych miejscowościach Gminy, organizowanie spotkań z ludźmi historii (archeologiem, kombatantem, historykiem, mieszkańcem, który chce nam opowiedzieć o historii współczesnej). Była propozycja powołanie izby tradycji oraz gminnego muzeum pamiątek (np. potrzeba zainteresowania się zbiorami archeologicznymi z Podebłocia) .
Kultura ludowa: propozycje - spotkania z lokalnym twórcą ludowym ( pisanki, tańce, dawne obyczaje, rękodzieło), zorganizowanie dożynek ( wieńce, pokazy maszyn i czynności rolniczych), festyny folklorystyczne (pokazy i degustacja potraw lokalnych, prezentacja strojów ludowych, występy muzyków ludowych ).
Integracja: propozycje – spotkania z Samorządem Gminnym ( z Wójtem, Radnymi, Sołtysami – budowanie wzajemnego zaufania i zrozumienia dla podejmowanych działań),  spotkania integracyjne mieszkańców, wyławianie i promowanie talentów wśród dzieci i młodzieży, powstanie grup propagujących wspólne zainteresowania (np. integracja emerytów), organizowanie spotkań, konkursów i wystaw o tematyce ogrodniczej (np. wokół wiejskich ogródków ).
Promocja kultury – propozycje - Promowanie wszelkich, organizowanych imprez na terenie naszej Gminy w prasie lokalnej ,  na stronie internetowej , drukowanie ogłoszeń i zaproszeń,  prezentacja i promocja naszej ludowej kultury. Do promocji kultury konieczna jest współpraca szkół, bibliotek, samorządowców, działaczy lokalnych. Organizowanie różnych imprez: wystaw, spotkań z ciekawymi ludźmi, przeglądów lub festiwali amatorskich zespołów muzycznych.
Zdrowie i społeczne problemy: propozycje – rajd rowerowy, bieg gminny , promowanie aerobiku, nordic walkingu, piłki plażowej i nożnej, propagowanie zdrowego stylu życia ( zdrowe odżywianie i  aktywność w każdym wieku), warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży (plastyczne, artystyczne, fotograficzne),  budowanie   wsparcia dla rodzin osób uzależnionych ( np. spotkania z psychologiem), wzmacnianie pozytywnych wartości i wzorców w dzieciach.
Informacje: propozycje – jednorazowa gazeta (broszura) o gminie, kolorowe foldery i reklama podczas imprez, blog informacyjny (z rożnymi informacjami z rożnych aktywności), publikacja o lokalnych zabytkach i miejscach, które warto zobaczyć w naszej Gminie.
Nasze spotkanie zaowocowało bardzo bogatym wachlarzem propozycji działań. Koniecznie musimy wykorzystać je przy planowaniu kalendarza imprez kulturalnych w swoich instytucjach  i wspólnych działaniach Partnerstwa w 2013 roku. Na spotkaniu rozmawialiśmy także o dalszej współpracy w ramach partnerstwa – na razie nasze spotkania pozostają na etapie poznawania się i budowania wzajemnego zaufania, nasze Partnerstwo nie posiada jeszcze ustalonej struktury i skrystalizowanego działania. Wakacyjny czas nie sprzyjał dużej frekwencji zaproszonych instytucji i działaczy społecznych – w spotkaniu wzięło udział 17 osób. Następne spotkanie z pewnością będzie w większym gronie - wstępnie zaplanowaliśmy je na drugą połowę września.  
wtorek, 10 lipca 2012

Drugie spotkanie Partnerstwa Lokalnego Na Rzecz Budowania Więzi Społecznych i Rozwoju Kultury w Gminie Trojanów

 
Serdecznie zapraszamy
 
do udziału w drugim Spotkaniu Partnerskim na Rzecz Budowania Więzi Społecznych i Rozwoju Kultury w Gminie Trojanów.
Spotkanie odbędzie się w bibliotece dnia 13 lipca 2012 r. o godz. 10.00.
Tematem spotkania będzie określenie konkretnych działań kulturotwórczych i integrujących, które byłyby możliwe do zrealizowania wspólnie w naszym środowisku.