wtorek, 26 maja 2020

Konkurs Fotograficzny „ „Rozsmakuj się w czytaniu”


REGULAMIN 


  

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

  1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego, zwanego dalej „Konkursem”, jest   Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie  , zwana dalej „Organizatorem”,  e:mail gbptrojanow@op.pl  tel:  025 682 75 71
2.         Konkurs realizowany jest za pośrednictwem adresu email: gbptrojanow@op.pl
3.         W Konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Trojanów:
-  dzieci w wieku przedszkolnym,
-  uczniowie szkół podstawowych i średnich,
             -  dorośli.

4.     Konkurs trwa do dnia 08 .06.2020 r.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

1.         Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie jedno zdjęcie na adres: gbptrojanow@op.pl  lub przynieść  je do Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie
2.         Zdjęcie powinno mieć nadany tytuł
3.         Zdjęcia można przesyłać  max. do godz. 18.00, w dniu  08.06.2020 r.
4.         Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących
z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
5.         Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Zdjęcie nie może przekroczyć 7 MB.
6.          Zdjęcia zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

UCZESTNICY

1.         Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie Uczestnikami.

2.         Do zdjęcia konkursowego konkursu dołączyć należy wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3.         Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.1.         Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia podczas czytania w plenerze lub w dowolnych okolicznościach  (może to zrobić ktoś z rodziny) z krótkim opisem ( co najmniej 5 zdań). Jak to zrobicie to zależy od Was. Ciekawe pomysły mile widziane!
2.         Należy podać autora i tytuł książki.
3.         Konieczne jest nadanie zdjęciu tytułu.

KRYTERIUM KONKURSOWE I NAGRODY

1.         Głównym kryterium oceny będzie Wasza kreatywność.
2.         Oceny prac dokona jury w następujących  kategoriach wiekowych:
  -  dzieci,
  -  klasy I-IV,
  -  klasy V-VIII,
  -  szkoły średnie,
  -  dorośli
3.         Na zwycięzców konkursu czekają nagrody rzeczowe, w każdej kategorii. Dodatkowo  3 nagrody dla zwycięzców w głosowaniu internetowym na profilu fb biblioteki  9- 20 czerwca.
5.         W mailu wysyłamy:
1) Wykonane zdjęcie z tytułem i opisem,
2) Zdjęcie lub skan podpisanej przez osobę dorosłą KARTY ZGŁOSZENIA - do pobrania tu ze strony  http://bibliotekatrojanow.blogspot.com/

UWAGA: Zgłoszenia pracy na konkurs  za dziecko może dokonać wyłącznie rodzic lub prawny opiekun.


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Rozdanie nagród nastąpi po 22 czerwca. O szczegółach poinformujemy.

Zapraszamy do udziału w konkursie !!!

Nadesłanie zdjęć pocztą e-mail lub dostarczenie zdjęć do Biblioteki jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu , a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika i jego prac.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.   Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych informacyjnych
i promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu.
2.         Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3.         Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
        Załącznik do

REGULAMINU KONKURSU „ROZSMAKUJ SIĘ W CZYTANIU"


KARTA ZGŁOSZENIA

Uwaga : dla uczestników poniżej 18 roku życia oświadczenia składają rodzice/opiekuni prawni

Konkurs Fotograficzny „Rozsmakuj się w czytaniu” organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trojanowie


Imię ........................................     Nazwisko .....................................................    wiek /klasa ...............   uczestnika Konkursu

Adres zamieszkania/korespondencyjny  ……………………………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu* ……………………………………………………………………e-mail*………………………………………

Nazwa zdjęcia ………………………………………………………………………………………………………………………

·         Podanie tej informacji nie jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie ale ułatwi kontakt organizatorom1.     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka ** na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Fotograficznego „Rozsmakuj się w czytaniu”  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (RODO).…………………………………………………….

          rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika                    


2.  Oświadczam, że moja praca/praca mojego dziecka** w utrwalona postaci zdjęcia i przesłana  na Konkurs Fotograficzny przez „„Rozsmakuj się w czytaniu” jest wynikiem mojej samodzielnej pracy /samodzielnej pracy mojego dziecka** oraz udzielam Gminnej Bibliotece Publicznej w Trojanowie nieodpłatnej niewyłącznej licencji  na korzystanie z tego utworu przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji:
(a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
(b) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
(c) użyczenie egzemplarzy utworu;
(d) publiczne, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;
(e) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  i w czasie przez siebie wybranym.
2.1 Zezwalam również na udzielanie przez Gminnej Bibliotece Publicznej w Trojanowie dalszych licencji na korzystanie z mojej pracy konkursowej.
2.2 Oświadczam, iż przysługują mi pełne prawa, w tym autorskie prawa osobiste i majątkowe  do utworu, a w szczególności, że utwór ten jako całość ani jego fragmenty nie naruszają praw osób trzecich.


…………………………………………………………………...
  czytelny podpis
podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnikaWyrażam zgodę na stacjonarną prezentację przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trojanowie mojej/mojego dziecka pracy konkursowej, oraz jej publikację w Internecie.

Prace konkursowe będą publikowane i rozpowszechniane w celu promocji działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie.


……………………………………………………………………

                    czytelny podpis
podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika

** Skreślić niepotrzebne – dot. osób pełnoletnich których udział nie wymaga zgody rodziców/opiekunów prawnych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), informujemy:
1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie, z siedzibą: Trojanów 63 B, 08-455 Trojanów, tel. 025 682 75 71
2.     Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Krzysztofa Mikulskiego, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-km@tbdsiedlce.pl.,
3.     Administrator danych osobowych  Państwa dane wyłącznie w celu:
1)       przeprowadzenia Konkursu Fotograficznego „ „Rozsmakuj się w czytaniu”  ” ;
2)       ogłoszenia laureatów Konkursu i przekazania nagród
3)       publikacji na stronie internetowej Administratora informacji związanych z przeprowadzeniem i wynikami Konkursu.
4)       rozliczenia podatku w związku z przekazaniem nagród  rzeczowych laureatom  - uwaga to chyba nie będzie potrzebne
5)       dane osobowe rodziców/ opiekunów prawnych Uczestników Konkursu przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu udokumentowania zgody na udział dziecka – Uczestnika Konkursu w Konkursie.
4.     Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust. lit. a RODO, to jest wyrażona przez Państwa zgoda oraz art. 6 lit c, RODO tzn. że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
5.     Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane.
6.     Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne.
7.     Nie podanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
8.     Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane to jest w celach określonych w ust. 4  ( 5 lat ze względu na przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie danych laureatów) oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim zostały zebrane lub do wycofania zgody. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim została zebrana lub do wycofania zgody.
9.     Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.
10.  W zakresie, który nie jest ograniczony innymi przepisami prawa, posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, wniesieni sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
11.  Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod-km@tbdsiedlce.pl.
12.  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani,
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa,
13.  Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
14.  Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

                                                                                                                   .....…………….......................................................…
                    czytelny podpis
              podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza